Cofrestru

Cofrestru / Registration

Enw Lleoliad / Setting name

**Wedi i ni dderbyn y ffurflen gofrestru, mi fyddwn yn cysylltu gyda chytundeb a chadarnhad o ddull talu – ni chaiff plentyn fynychu cyn bod hyn yn cael ei gyflawni**

**After receiving the registration form, we will contact you with a contract and confirmation of payment method – no child will be allowed to attend until this has been completed**

Enw’r Plentyn / Child’s Name:

Dyddiad Geni / Date of Birth:

Cefndir Ethnig / Ethnic Origin:

Iaith y Cartref / Home Language:


Manylion Cyswllt / Contact Details

Enw / Name:

Perthynas i’r plentyn / Relationship to child:

Cyfeiriad adref / Home address:

Rhif ffôn adref / Home telephone no:

Rhif ffôn symudol / Mobile telephone no.:

Cyfeiriad e-bost / E-mail address:

Man gwaith / Workplace:

Rhif ffôn gwaith / Work telephone no.

Nodwch unrhyw anghenion arbennig a sut rydym yn gallu helpu’ch plentyn /
Please note any Special needs and how we can help your child 

 

Gwybodaeth Meddygol / Medical Information

Meddyg teulu / Family Doctor

Cyfeiriad / Address

Rhif ffôn / Telephone number

Gofynion Meddygol / Deietegol - yn cynnwys unrhyw alergeddau / anoddefiad ac unrhyw driniaeth
Medical / Dietary requirements – including any allergies / intolerances and any treatment


Cyswllt mewn Argyfwng / Emergency contacts

Cyswllt 1 / Contact 1

Enw / Name

Perthynas i’r plentyn / Relationship to child

Cyfeiriad adref / Home address

Rhif ffôn adref / Home telephone no.

Rhif ffôn symudol / Mobile telephone no.

Rhif ffôn gwaith / Work telephone no.

 
Mewn argyfwng, os nad oes modd cysylltu â’r uchod, ydych chi’n rhoi caniatâd i’ch plentyn dderbyn y canlynol:
In an emergency, if unable to contact the above, do you give permission for your child to receive the following:

Triniaeth meddygol argyfwng
Emergency medical treatment

Triniaeth ddeintyddol argyfwng
Emergency dental treatment

 

Oedolion â chaniatâd i gasglu eich plentyn / Adults with permission to collect your child

Am resymau amddiffyn plant, gofynnwn i chi nodi cyfrinair rhag ofn na fyddwch yn gallu casglu eich plentyn a bydd rhaid i rywun arall casglu nhw. Sicrhewch bod yr oedolion a restrir yn ymwybodol o'ch cyfrinair. Mi fydd y staff yn gofyn i’r oedolyn sydd yn casglu eich plentyn am y cyfrinair.

For child protection reasons we ask that you note a password in case you are unable to collect your child and someone else has to. Please make sure that the listed adults are aware of your password. Staff members will ask the adult collecting your child for the password.

Enw’r Oedolyn
Name of Adult
Perthynas i’r plentyn / Relationship to Child
Cyfrinair / Password


Nodwch os ydych yn hapus i’ch plentyn ymwneud â / derbyn y canlynol:
Please note if you are happy for your child to partake in / receive the following:

Lluniau Trydar / Pictures for Twitter

Lluniau marchnata a hyrwyddo / Marketing and promotional pictures

Peintio gwyneb / Face painting

Eli haul / Sun Lotion

Teithiau lleol – hysbysebir rhain cyn mynd
Local trips – these will be advertised before going

 

Sesiynau Rheolaidd / Regular Sessions:

Dydd Llun / MondayDydd Mawrth / TuesdayDydd Mercher / WednesdayDydd Iau / ThursdayDydd Gwener / FridayHoffwn i’m mhlentyn fynychu sesiynau ar hap / I would like my child to attend drop in sessions

RHAID cysylltu gyda swyddfa Menter Iaith ar 01443 407570 er mwyn archebu’r sesiynnau ar hap
You MUST contact Menter Iaith office on 01443 407570 to book the drop in sessions


Ffordd o Dalu / Method of Payment 

*dylid nodi bod gostyngiad i’r pris os bwriedir talu trwy archeb sefydlog* (Clwb Carco yn unig)
*please note there is a slight reduction in price if you intend to pay via Standing Order* (Clwb Carco only)

Hoffwn dalu trwy Archeb Sefydlog / I would like to pay through Standing Order

[recaptcha]

 

Hawlfraint@Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
2017 Menter Iaith RhCT. Rhif elusen gofrestredig: 1053135