Rhondda Valley Social Group

Cafodd Aelwyd Cwm Rhondda ei sefydlu yn Ionawr 2018 gyda’r bwriad o gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd. Mae aelodau’r Adran yn ymfalchïo yn eu Cymreictod ac wrthi’n ymarfer yn The CF42 yn Nhreherbert bob nos Iau a phrynhawn dydd Sul ar gyfer yr Eisteddfod. Bwriad yr aelwyd yw rhoi’r cyfle i bobl sydd wedi gadael yr ysgol erbyn hyn, i gystadlu mewn eisteddfodau, boed mewn cystadlaethau unigol neu gystadlaethau grŵp.


Croeso cynnes i aelodau newydd. Mae’r Adran yn bartneriaeth rhwng Menter iaith RhCT, Urdd Cymoedd Morgannwg ac unigolion brwdfrydig yr ardal

The CF42 Treherbert
Pobl Ifanc oed 18-25
Nos Iau a Phrynhawn Sul

Am fwy o wybodaeth dilynwch yr Aelwyd ar Facebook @aelwydcwmrhondda neu ar Drydar @aelwydyrhondda. Neu cysylltwch â Jack Griffiths, Swyddog Ieuenctid Hŷn ar;
07534 128700 neu jack@menteriaith.cymru


Hawlfraint@Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
2017 Menter Iaith RhCT. Rhif elusen gofrestredig: 1053135