Mudiad Meithrin

Mae Mudiad Meithrin yn fudiad gwirfoddol ac mae’n cael ei gydnabod fel prif ddarparwr gofal ac addysg blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg yn y sector wirfoddol.  Ei nod yw rhoi cyfle i bob plentyn ifanc yng Nghymru fanteisio ar wasanaethau a phrofiadau blynyddoedd cynnar trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae tua 200 o staff cyflogedig gan y Mudiad yn genedlaethol a thros 1,500 o staff yn gweithio yn y cylchoedd meithrin. Mae Swyddogion Datblygu’r Mudiad yn gweithio’n lleol yn eu siroedd er mwyn cynnig arweiniad a chyngor ymarferol i staff y cylchoedd, gwirfoddolwyr a rhieni.

Gan fod chwarae yn sylfaenol i bob agwedd o ddatblygiad plant, mae’r profiadau a’r gweithgareddau a gynigir ar draws holl ystod ein darpariaethau wedi eu seilio ar ddysgu trwy chwarae. Mae pwyslais arbennig yn cael ei roi ar ddatblygiad iaith, ac ar ddatblygiad personol, cymdeithasol ac emosiynol plant yn ein cylchoedd

Cylch Ti Fi

Pwrpas cylch Ti a Fi yw rhoi cyfle i rieni neu warchodwyr gwrdd yn rheolaidd i fwynhau chwarae gyda’u plant a chymdeithasu dros baned neu ddisgled o de!

Mae’r cylch Ti a Fi yn cynnig gweithgareddau sy’n helpu datblygiad plant o enedigaeth hyd at oed ysgol.  Mae’n gyfle gwych i rieni/gwarchodwyr gwrdd i rannu profiadau a chymdeithasu mewn awyrgylch Gymreig.

Cylch Meithrin

Nod y cylch meithrin yw hyrwyddo addysg a datblygiad plant o ddwy flwydd oed hyd at oed ysgol. Mae cyfle i blant gymdeithasu a dysgu trwy chwarae dan arweiniad staff proffesiynol, cymwys a brwdfrydig.

Meithrinfeydd Dydd

Mae nifer o feithrinfeydd dydd yn ymaelodi gyda’r Mudiad. Mae’r rhan fwyaf ohonynt yn fusnesau preifat sy’n dilyn polisau’r Mudiad.

Hawlfraint@Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
2017 Menter Iaith RhCT. Rhif elusen gofrestredig: 1053135