Cyfeiriadur

Mentrau Iaith Cymru yw’r mudiad cenedlaethol sy’n cefnogi’r rhwydwaith lleol o Fentrau Iaith. Mae’r egwyddorion o rannu gwybodaeth, profiadau, syniadau ac adnoddau rhwng Mentrau Iaith a phartneriaid eraill er lles yr iaith Gymraeg yn ganolog i’r gwaith.

www.mentrauiaith.cymru
01443 493715
Twitter – @mentrauiaith
Facebook – Mentrau Iaith Cymru

Mudiad Meithrin yw prif ddarparwr gofal ac addysg blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg yn y sector wirfoddol. Y nod yw rhoi cyfle i bob plentyn ifanc yng Nghymru fanteisio ar wasanaethau a phrofiadau blynyddoedd cynnar trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae Cylchoedd Ti a Fi a Methrinfeydd Dydd yn cynnig gweithgareddau i blant o’r crud ac mae’r Cylchoedd Meithrin yn hyrwyddo addysg a datblygiad plant 2 flwydd oed hyd at oed ysgol.

 

Lowri Bell
Teitl swydd: Swyddog Cefnogi Taf a’r Fro
Ardal/Ardaloedd gweithredu yn RhCT: Taf
Rhif ffon:  07484053318
E-bost : Lowri.Bell@Meithrin.Cymru

 

Faye Thomas
Teitl swydd: Swyddog Cefnogi Rhondda Cynnon a Merthyr
Ardal/Ardaloedd gweithredu yn RhCT:  Rhondda a Chynon
Rhif ffon:  07792951187
E-bost: faye.thomas@meithrin.cymru

 

www.meithrin.cymru
Twitter – @mudiadmeithrin
Facebook – Mudiad Meithrin
Tel – 01970 639639

Mae’r Urdd yn un o fudiadau i’r ifanc mwya yn Ewrop sy’n cynnig cyfleoedd a gweithgareddau amrywiol i blant a phobl ifanc fyw eu bywydau yn llawn drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae gan yr Urdd, sy’n fudiad cyffrous a deinamig, dros 50,000 o aelodau rhwng 8 a 25 mlwydd oed. Mae’r adran chwaraeon yn cynnig ystod eang o gyfleoedd e.e. clybiau, gweithgareddau, chwaraeon wythnosol, a rhai yn ystod y gwyliau yn ogystal â sesiynau teuluol.

 

Helen Williams-Couch
Rhondda Cynon Taf’s Sport’s development officer
0797600 3358
Helenw@urdd.org

 

Delyth Southall
Development officer (Rhondda and Cynon)
01685 883953
delyths@urdd.org

 

Jordan Morgan-Hughes
Development officer (Taf)
01656 457 420
jordan@urdd.org

 

www.urdd.cymru
02920 635685
Twitter – @urddcymoedd
Facebook – Urdd


Mae’r wefan yn cynnig gwybodaeth am yr amrywiaeth o gyfleoedd sydd ar gael i ddefnyddio’r Gymraeg – gyda’r teulu, gyda phlant a phobl ifanc yn eu harddegau, ac yn y gweithle. Mae’n cynnwys adnodd sy’n gallu chwilio am ddigwyddiadau Cymraeg ym mhob rhan o Gymru, mae’n tynnu sylw at ap Cymraeg bob wythnos ac mae’n dod o hyd i gyrsiau, ganrestru pob cwrs Cymraeg i Oedolion. Mae’r wefan hefyd yn gweithredu fel porthol sy’n cysylltu â gwefannau eraill sy’n cynnig gwasanaethau Cymraeg defnyddiol yn ogystal ag adnoddau digidol Cymraeg.

www.llyw.cymru/cymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda Mudiad Meithrin er mwyn cynnig pob math o weithgareddau hwyliog i blant a’u teuluoedd, gan gynnwys sesiynau tylino babi, ioga babi, stori a chân, symud a chân, sblash a chân, sesiynau magu hyder yn y Gymraeg a llawer mwy.

Cysylltwch a’r swyddog Cymraeg i blant lleol am fwy o fanylion:

 

Sherrie Hawkes
Rhondda Cynon Taf’s Cymraeg i Blant officer
07456599023

 

Welshlearners.southwales.ac.uk

Agorwyd Clwb y Bont ym Mhontypridd ym Medi 1983 gan Dafydd Iawn, ac ers hynny mae wedi datblygu enw da fel canolbwynt ar gyfer digwyddiadau diwyllianol amrywiol, yn ogystal â lle cyfeillgar a hamddenol i gymdeithasu.

YMAELODAETH:
Does dim rhaid i chi fod yn aelod i ddod i’r clwb, ond mae ymaelodaeth yn agored i bawb.

Yn ogystal a helpu cefnogi bodolaeth y Clwb, byddwch yn derbyn disgownt i bris fynediad rhai digwyddiadau a llogi am ddim i ddefnyddio’r ystafell achlysurol. Am fwy o wybodaeth, ebostiwch clwbybont@gmail.com

YSTAFELL ACHLYSUROL:

I archebu ein hystafell swyddogaeth ar gyfer eich digwyddiad, e-bostiwch clwbybontpontypridd@gmail.com
Am ymholiadau cyffredinol, e-bostiwch clwbybont@gmail.com

 

85a / Stryd Taff, Taff Street,
Pontypridd, CF37 4SL
clwbybont@gmail.com
01443 491424
Mawrth – Iau: 7.00 – 11.00pm
Gwener – Sadwrn: 12 – 1.00am

Cymdeithas genedlaethol sydd am gefnogi a datblygu ysgolion Cymraeg ac am roi cyfle cyfartal i’r rhai sy’n dymuno rhoi addysg Gymraeg i’w plant.

Ceri Owen
Development Officer
Tŷ Cymru, Greenwood
Close, Parc Busnes Porth Caerdydd. CF23 8RD

ceri@rhag.net
www.rhag.net
02920 739 207
07912 175403


Informal Learning

Os ydych chi’n dysgu Cymraeg mae Cymraeg i oedolion wastad yna i’ch cefnogi chi. Mae llawer o gyfleoedd i chi ddefnyddio’ch Cymraeg yn ardal Canolfan Cymraeg i Oedolion Morgannwg.

Dych chi’n gallu dechrau yn araf os dych chi eisiau, drwy fynd gyda’ch tiwtor i ddigwyddiadau sy’n arbennig ar gyfer dysgwyr. Gallwch chi wedyn ymuno â Chlwb Darllen Cymraeg efallai, neu fynd i Fore Coffi. Wrth i chi ddod yn fwy hyderus, gallwch chi wedyn efallai ymuno â siaradwyr Cymraeg rhugl mewn cymdeithas, neu ddigwyddiadau Cymraeg. Mae digon o ddewis. Mae e lan i chi!

Os hoffech chi drefnu digwyddiad eich hun cysylltwch â’r ganolfan.

Cysylltwch â Ifan Dylan am fwy o fanylion ar  ifan.dylan@decymru.ac.uk

Cliciwch ar y ddolen isod i weld ei calendr cymdeithasol o weithgareddau.

http://welshlearners.southwales.ac.uk/calendrcymdeithasol/


Glamorgan Welsh for Adults

Os ydych chi eisiau gwella eich Cymraeg, gallwn eich helpu. Gydag ystod eang o gyrsiau ar gael ar draws yr Pen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf fe fyddwn yn siwr o ddod o hyd i gwrs addas i chi.
Fe fydd yna gyfleoedd i gwrdd a dysgwyr eraill mewn ysgolion undydd, cyrsiau block, boreau coffi, clybiau darllen, clybiau cinio a llawer mwy.

Am fwy o fanylion
http://welshlearners.southwales.ac.uk/cymraeg/

01443 483600

Hawlfraint@Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
2017 Menter Iaith RhCT. Rhif elusen gofrestredig: 1053135