Beth yw Menter Iaith?

Mudiadau lleol yw’r Mentrau Iaith, sy’n rhoi cymorth i gymunedau i gynyddu ac ehangu’r defnydd o’r iaith Gymraeg. Mae Menter Iaith yn gweithio ar draws un sir fel arfer, ac yn adlewyrchu awydd pobl leol i wneud mwy o ddefnydd o’r iaith. Mae’r Mentrau yn rhoi cymorth a chyngor i unigolion, mudiadau a busnesau, ac yn cynnal gweithgareddau a chynnal gwasanaethau lle bo’r galw a’r angen er mwyn codi proffil a defnydd yr iaith.

 

Menter Iaith RhCT

Rydym yn “ hyrwyddo, cydlynu a threfnu gweithgareddau a gwasanaethau Cymraeg eu hiaith yn Rhondda Cynon Taf. Trwy ein gweithredoedd rydym yn cynyddu cyfleoedd pobl o bob oed i ddefnyddio’r Gymraeg yn naturiol, sicrhau bod cyrff cyhoeddus eraill yn rhoi statws cyfartal i’r iaith a bod busnesau a gwasananaethau yn sylweddoli budd yr iaith ac yn ymateb i’r gofynion hynny arnynt. Rydym yn fan cyswllt i fudiadau Cymraeg  a chymunedol eraill o fewn y Sir, ac yn gweithio mewn partneriaeth gyda nhw. Trwy’n gweithredoedd,  gobeithiwn sicrhau tegwch, chwarae teg a hawliau cyfartal i’r Iaith Gymraeg o fewn Rhondda Cynon Taf.”

Mae gennym nod uchelgeisiol: “Bod y Gymraeg yn perthyn i bawb yn Rhondda Cynon Taf ac yn iaith fyw yn ein cymunedau”

Mae gennym nod uchelgeisiol:

“Bod y Gymraeg yn perthyn i bawb yn Rhondda Cynon Taf ac yn iaith fyw yn ein cymunedau”

Swyddogion

Einir Siôn

Prifweithredwraig y Fenter
einir@menteriaith.cymru
07974010291

Marged Elin Thomas

Swyddog Datblygu Digidol
marged@menteriaith.cymru
07538514813

Angharad Evans

Rheolwr Gwasanaethau Plant
angharadevans@menteriaith.cymru
01443 407570 / 07500 878290

Laurie Brown

Swyddog Cyllid
cyllid@menteriaith.cymru
01443 407570

Rhys Thomas

Swyddog Helo Blod
rhysthomas@mentrauiaith.cymru
07809731561

Ieuan James

Swyddog Clwb Gemau
clwbgemau@menteriaith.cymru

Glenys Jones

Swyddog gweinyddol
carco@menteriaith.cymru
01443 407570

Lleuwen Steffan

Swyddog Gweithgareddau
gweithgareddau@menteriaith.cymru
01443 407570

Teleri Jones

supporting officer
gweithgareddau@menteriaith.cymru

Hanes

Sefydlu Menter Iaith RhCT

Sefydlwyd Menter Taf-Elái yn 1992 yn dilyn adroddiad gweithgor a sefydlwyd yn ystod Eisteddfod yr Urdd Taf-Elái 1991.

Tasg gyntaf y Fenter newydd oedd casglu arian i gychwyn cynnal gweithgareddau i blant a phobl ifanc. Roedd gweithgarwch codi arian yn parhau ar ôl yr Eisteddfod a sicrhaodd hynny sail gadarn i gychwyn datblygu. Derbyniodd y Fenter grant o’r Swyddfa Gymreig a phenodwyd Swyddog Datblygu yn1993.

Agorwyd swyddfa’r Fenter yn y Tŷ Model, Llantrisant, ac yn fuan datblygodd y Fenter i ddarparu gweithgareddau di-ri yn cynnwys Cynlluniau Chwarae Gwyliau, Clybiau i blant a phobl ifanc yn cynnwys snwcer, drama a phêl-droed. Cynhaliwyd y Raligamps gyntaf yn 1993 ym Mharc Ynysangharad  a dyfodd i fod yn ŵyl enfawr Parti Ponty erbyn 1998.

Erbyn hyn mae’r Fenter â swyddfa yng nghanol Pontypridd ac yn cyflogi 6 aelod o staff llawn amser yn y swyddfa a dros 40 aelod o staff yn gweithio fel rhan o dim y gwasanaethau plant.

Sut i gyrraedd?

Mewn Car Côd Post: CF37 1QJ

Gadewch yr A470

Dilynnwch yr arwydd i fewn i ganol dref Pontypridd

*Noder os gwelwch yn dda

Mae heol y swyddfa ar gau i drafnidiaeth o 11yb-3yh

Nid oes lle i barcio ar yr heol yma ond gallwch ddadlwytho gyda chaniathad.

Gofynnwn yn garedig i chi barcio yn un o’r meysydd parcio cyfagos:
Maes Parcio Heol Sardis CF37 1LE
Catherine St NCP CF37 2UF
Maes parcio Ty Pennant, Mill Street CF37 1HQ

Mewn Bws

Gorsaf bws Pontypridd,
Stryd Morgan,
Pontypridd,
CF37 2DS

Ar y Tren

Mae’r swyddfa gyferbyn â brif fynedfa orsaf dren Pontypridd.

Ar Droed

Mae’r swyddfa ar ben Stryd Fawr, Pontypridd. Gyferbyn â brif fynedfa gorsaf dren Pontypridd.

Uwchben y bwyty Eidalaidd ‘Trattoria’

Hawlfraint@Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
2017 Menter Iaith RhCT. Rhif elusen gofrestredig: 1053135