Cyhoeddiad gan Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi prosiectau sy’n annog pobl i fod yn greadigol er mwyn hybu’r Gymraeg

Mae Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, wedi cyhoeddi bod £425,000 wedi’i ddyfarnu i 26 o brosiectau arloesol sy’n ceisio hybu’r Gymraeg yn y gymuned a thechnoleg Gymraeg.

Mae Grant Cymraeg 2050 yn elfen allweddol o Strategaeth y Gymraeg, Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr. Bydd yn darparu grantiau bach o hyd at £20,000 yr un i ariannu prosiectau tymor byr arloesol sy’n ceisio cynyddu’r defnydd bob dydd pobl o’r iaith a hyrwyddo technoleg sy’n cefnogi’r defnydd o’r Gymraeg.

Mae’r prosiectau’n cynnwys gwefan sy’n galluogi gwirfoddolwyr Cymraeg i greu cynnwys sain Cymraeg ar gyfer y rheini sydd wedi colli eu golwg, a phrosiect i ddatblygu technoleg a fydd yn helpu siaradwyr Cymraeg sydd mewn perygl o golli eu gallu i siarad i greu lleisiau synthetig personol er mwyn iddynt allu parhau i gyfathrebu yn eu mamiaith.

£300,000 oedd ar gael yn wreiddiol, ond oherwydd safon eithriadol y ceisiadau a ddaeth i law, penderfynwyd cynyddu’r gronfa.

Meddai’r Gweinidog: “Rydyn ni am weld y Gymraeg yn dod yn rhan arferol o fywyd bob dydd fel bod siaradwyr o bob lefel yn teimlo’n hyderus wrth ddefnyddio’r iaith mewn sefyllfaoedd ffurfiol ac anffurfiol. Bydd y prosiectau a gyhoeddwyd heddiw yn ei gwneud hi’n haws i bobl ddefnyddio’r Gymraeg, boed wyneb yn wyneb yn y gymuned ac yn y gweithle neu drwy lwyfannau digidol.
Mae’n galonogol iawn ein bod wedi gorfod cynyddu’r gronfa er mwyn gallu cefnogi’r prosiectau rhagorol a gyflwynwyd i ni. Gwyddom fod cyflawni miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 yn her sylweddol, ac rwy’n falch iawn bod cymaint o sefydliadau a phobl eisiau ymuno â ni wrth i ni fwrw ymlaen â’r dasg hon.”