Trip fythgofiadwy i ddysgyblion RhCT

DATGANIAD I’R WASG

6/2/17

Ethan a Beca wedi eu dewis ar gyfer taith fythgofiadwy i Batagonia

Mae Ethan Williams o Ysgol Gartholwg a Beca Ellis o Ysgol Llanhari wedi cael eu dewis i fod yn rhan o grŵp o 25 o bobl ifanc Cymru fydd yn teithio filoedd o filltiroedd ar daith fythgofiadwy i Batagonia fis Hydref 2017, fel rhan o 10fed taith yr Urdd a Mentrau Iaith Cymru i’r Wladfa.
Bydd y bobl ifanc, sydd rhwng 16 a 18 oed, yn dilyn ôl traed tua 200 o ieuenctid eraill sydd wedi cael y profiad o fynd ar daith i’r Wladfa ers 2008.
Cost y daith yw £2,400 y person, ac mae’r gwaith caled o godi arian wedi dechrau yn barod. Bydd Ethan a Beca yn chwilio am nawdd ac yn cynnal llu o weithgareddau dros y misoedd nesaf er mwyn cyrraedd eu targed.
Tra ym Mhatagonia bydd y grŵp yn treulio pythefnos yn dilyn rhaglen o weithgareddau arbennig sydd wedi eu trefnu o flaen llaw. Yn y gorffennol mae’r gweithgareddau wedi cynnwys ymweld â grwpiau henoed, ysgolion a cholegau, blasu Asado, cynnal cyngherddau, cymanfa ganu a noson lawen yn ogystal â chystadlu yn Eisteddfod Chubut.
Medd Lois Hedd, Swyddog Datblygu Dinbych ac un o arweinyddion y daith i Batagonia yn 2017, “Cawsom lu o geisiadau gwych o bob rhan o Gymru unwaith eto eleni, ac roedd yn anodd dewis y 25 lwcus. Mae’r her i hel yr holl arian sydd ei angen i fynd ar y daith bellach wedi dechrau, ac rydw i’n edrych ymlaen at weld creadigrwydd y bobl ifanc wrth iddynt fynd ati.
“Yn gorffennol maent wedi llwyddo i godi arian drwy nifer fawr o ddulliau, gan gynnwys cael nawdd gan gwmnïau lleol, trefnu teithiau cerdded, nosweithiau cyri a chwis, cyngherddau mawreddog, sioeau ffasiwn a hyd yn oed cynnig gwersi clocsio!”
Aeth Sioned Hughes, Prif Weithredwr yr Urdd ymlaen i ddweud, “Mae’r Urdd yn falch iawn o’r holl brofiadau yr ydym yn eu cynnig i bobl ifanc Cymru eleni, o Eisteddfodau i wersylloedd, o gystadlaethau chwaraeon i dripiau tramor bythgofiadwy.
Mae’r daith Hydref hon i Batagonia yn uchafbwynt gweithgareddau rhyngwladol blynyddol yr Urdd, a dyma ni’n dathlu y ddegfed daith yn 2017. Llongyfarchiadau mawr i bawb sydd wedi cael eu dewis eleni, a phob lwc gyda gwaith caled o gasglu arian nawdd dros y misoedd i ddod!”
DIWEDD
Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Angharad Prys ar 01248 672 107 / 07976 330361 / angharadprys@urdd.org

Nodyn i’r Golygydd
• Urdd Gobaith Cymru yw sefydliad ieuenctid mwyaf Cymru
• Mae gan yr Urdd dros 54,000 o aelodau rhwng 8 a 25 oed
• Nod yr Urdd yw rhoi cyfle i blant a phobl ifanc Cymru fyw eu bywydau trwy gyfrwng y Gymraeg, gan ddatblygu hyder a pharch at ei gilydd ac at bobl ar draws y byd
• Ymysg y gweithgareddau gynigir gan yr Urdd mae teithiau ac ymweliadau, chwaraeon, Eisteddfodau, cylchgronau, adrannau, aelwydydd a gwersylloedd
• Yn 2017, Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái fydd yn croesawu Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.