Archifau Categori: Heb Gategori

CD Cân y Dathlu

Cofiwch Mae’r Fenter dal yn gwerthu CD ‘Cân y Dathlu’ am £3 yr un.

Archebwch eich CD trwy:

Os ydych plant / plentyn chi’n ddisgybl yn un o ysgolion Cynradd Cymraeg y sir – Rhowch wybod i’r ysgol.

os na, ffoniwch swyddfa’r Fenter ar 01443 407570

Cyhoeddiad gan Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi prosiectau sy’n annog pobl i fod yn greadigol er mwyn hybu’r Gymraeg

Mae Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, wedi cyhoeddi bod £425,000 wedi’i ddyfarnu i 26 o brosiectau arloesol sy’n ceisio hybu’r Gymraeg yn y gymuned a thechnoleg Gymraeg.

Mae Grant Cymraeg 2050 yn elfen allweddol o Strategaeth y Gymraeg, Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr. Bydd yn darparu grantiau bach o hyd at £20,000 yr un i ariannu prosiectau tymor byr arloesol sy’n ceisio cynyddu’r defnydd bob dydd pobl o’r iaith a hyrwyddo technoleg sy’n cefnogi’r defnydd o’r Gymraeg.

Mae’r prosiectau’n cynnwys gwefan sy’n galluogi gwirfoddolwyr Cymraeg i greu cynnwys sain Cymraeg ar gyfer y rheini sydd wedi colli eu golwg, a phrosiect i ddatblygu technoleg a fydd yn helpu siaradwyr Cymraeg sydd mewn perygl o golli eu gallu i siarad i greu lleisiau synthetig personol er mwyn iddynt allu parhau i gyfathrebu yn eu mamiaith.

£300,000 oedd ar gael yn wreiddiol, ond oherwydd safon eithriadol y ceisiadau a ddaeth i law, penderfynwyd cynyddu’r gronfa.

Meddai’r Gweinidog: “Rydyn ni am weld y Gymraeg yn dod yn rhan arferol o fywyd bob dydd fel bod siaradwyr o bob lefel yn teimlo’n hyderus wrth ddefnyddio’r iaith mewn sefyllfaoedd ffurfiol ac anffurfiol. Bydd y prosiectau a gyhoeddwyd heddiw yn ei gwneud hi’n haws i bobl ddefnyddio’r Gymraeg, boed wyneb yn wyneb yn y gymuned ac yn y gweithle neu drwy lwyfannau digidol.
Mae’n galonogol iawn ein bod wedi gorfod cynyddu’r gronfa er mwyn gallu cefnogi’r prosiectau rhagorol a gyflwynwyd i ni. Gwyddom fod cyflawni miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 yn her sylweddol, ac rwy’n falch iawn bod cymaint o sefydliadau a phobl eisiau ymuno â ni wrth i ni fwrw ymlaen â’r dasg hon.”

RAGSY YN CANU’N GYMRAEG YM MHARTI PONTY

************DATGANIAD***********
10.07.2017

RAGSY YN CANU’N GYMRAEG YM MHARTI PONTY

Mae Ragsy, cerddor talentog, lleol a gafodd gryn sylw wrth ymddangos ar raglen ‘The Voice’ yn canu ym Mharti Ponty eleni. Ychydig fisoedd yn ôl, dechreuodd ar siwrnai o ddysgu Cymraeg ac mae’r ymrwymiad i ddysgu wedi cyrraedd lefel newydd ers yr wythnos ddiwethaf, fel dywedodd wrthon ni.

“Er bod gen i acen Gymraeg (felly dywed pobl), dydw i ddim yn siaradwr Cymraeg. Rwy’n Gymro i’r carn a gydag arweiniad dau ffrind da, Tommo & Terwyn Davies llwyddais i gyflawni uchelgais yn ddiweddar trwy berfformio cân yn Gymraeg gyda chôr meibion Cwmbach. Mae hyn bellach wedi tanio uchelgais newydd ac angerdd i ddysgu’r iaith Gymraeg a diolch i dîm Dysgu Cymraeg i Oedolion Prifysgol Caerdydd dwi newydd ddechrau ar gwrs dwys er mwyn medru’r Iaith brydferth yma a gwireddu fy uchelgais newydd. ”

Bydd Ragsy yn canu yn Gymraeg yn ystod Parti Ponty ddydd Sadwrn yma ym Mharc Ynys Angharad, Pontypridd. Mae wedi bod yn trafod a chydweithio â’r Fenter er mwyn cymryd y cam dewr o berfformio rhannau o’i ganeuon yn Gymraeg. Mae’r Fenter yn falch iawn o fedru rhoi llwydfan i berfformiwr sydd ag angerdd am yr Iaith. Yn ei eirau ef,

“Bob tro dwi’n clywed rhywun yn siarad Cymraeg, mae’n creu ymdeimlad enfawr o falchder bod yr iaith brydferth, rhythmig, chwilfrydig a hudolus yma yn perthyn i ni. Mae hyn bob amser wedi cael ei ddilyn yn agos gan deimlad o gywilydd fy mod i, fel Cymro balch, ddim yn deall ac yn methu siarad iaith fy mamwlad.”

Bydd Ragsy yn rhannu llwyfan gyda nifer o berfformwyr arbennig eraill gan gynnwys Amy Wadge, sydd hefyd yn angerddol am y wlad a’i hiaith ac sydd eisiau hyrwyddo manteision dysgu’r Gymraeg i’ch plant. Ry’n ni hefyd yn falch iawn o groesawu y band lleol, gwych, Chroma a brenin y Sîn Roc Gymraeg, Geraint Jarman. Wrth i ragsy baratoi ar gyfer yr ŵyl dywedodd,

“Diolch i Fenter Iaith Rhondda Cynon Taf am roi’r cyfle i mi berfformio ym Mharti Ponty. Dwi’n hynod gyffrous a nerfus gan fy mod ar ddechrau fy siwrnai o ddysgu Cymraeg. Mae’r tîm wedi bod yn hynod gefnogol. Dwi’n disgwyl mlaen eich gweld chi gyd ar y 15ed. Byddwch yn garedig ac yn amyneddgar gyda fi!”

www.menteriaith.cymru
(facebook)Menter Iaith Rhondda Cynon Taf & Parti Ponty 17
(trydar) @MenterIaithRhCT & @partiponty17