Archif Awdur: Golygydd Menter

Cymraeg Byd Busnes

Cymraeg Byd Busnes

Mae gwasanaeth adborth a chefnogaeth busnes newydd ar gael ar gyfer busnesau bach a chanolig, wedi’i greu er mwyn cyflenwi’r gwasanaethau darparwyd gan Busnes Cymru. Mae’r prosiect cenedlaethol Cymraeg Byd Busnes â chefnogaeth lywodraethol, ac mae’r nod i gynorthwyo cwmnïoedd bach, annibynnol i fanteisio o’r buddion defnyddio rhagor o Gymraeg yn eu model busnes.
Mae’r gwasanaeth ar gael i bob busnes, difater ei defnydd presennol o’r iaith; gall llawer o gwmnïoedd elwa o fanteision defnyddio rhagor o Gymraeg, hyd yn oed nid yw’r perchenogion eu hun yn ei siarad.
Darparir swyddogion y prosiect asesiad am ddim, adborth wedi’i deilwra a chymorth ymarferol, ac maent yn gallu awgrymu camau di-dâl (neu rad iawn) posibl i’r busnesau, yn ogystal â’u cyflwyno i ffyrdd a cyfleoedd newydd marchnata.
Mae pedwar o swyddogion sy’n gyfrifol dros Dde-ddwyrain Cymru (mae tri ohonynt yn rhan o’r prosiect, gydag un arall sy’n annibynnol ond sy’n gweithio yn agos), a byddant yn cyfeirio at Busnes Cymru ble mae’n addas. Mae bob un o’r swyddogion wedi adnabod blaenoriaethau a sectorau targed ar gyfer ei ardal, a byddent yn fodlon i gwrdd â chynghorwyr i roi rhagor o wybodaeth beth maent yn gallu cynnig.
Gwybodaeth cyswllt
Gwefan: www.llyw.cymru/cymraeg
Facebook: www.facebook.com/Welsh4Business
Twitter: @Welsh4BizSouthE

Cysylltiadau unigol
Caerdydd, Bro Morgannwg
Rhys Ruggiero
07809731589
Rhys.Ruggiero@CymraegBusnes.Cymru
Menter Caerdydd
Parc Busnes Caerdydd
Llanishien
Caerdydd
CF14 5GG

Rhondda Cynon Taf, Bro Ogwr, Merthyr Tudfil
Rhys Thomas
07809731561
Rhys.Thomas@CymraegBusnes.Cymru
Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

CD Cân y Dathlu

Cofiwch Mae’r Fenter dal yn gwerthu CD ‘Cân y Dathlu’ am £3 yr un.

Archebwch eich CD trwy:

Os ydych plant / plentyn chi’n ddisgybl yn un o ysgolion Cynradd Cymraeg y sir – Rhowch wybod i’r ysgol.

os na, ffoniwch swyddfa’r Fenter ar 01443 407570

Cyhoeddiad gan Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi prosiectau sy’n annog pobl i fod yn greadigol er mwyn hybu’r Gymraeg

Mae Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, wedi cyhoeddi bod £425,000 wedi’i ddyfarnu i 26 o brosiectau arloesol sy’n ceisio hybu’r Gymraeg yn y gymuned a thechnoleg Gymraeg.

Mae Grant Cymraeg 2050 yn elfen allweddol o Strategaeth y Gymraeg, Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr. Bydd yn darparu grantiau bach o hyd at £20,000 yr un i ariannu prosiectau tymor byr arloesol sy’n ceisio cynyddu’r defnydd bob dydd pobl o’r iaith a hyrwyddo technoleg sy’n cefnogi’r defnydd o’r Gymraeg.

Mae’r prosiectau’n cynnwys gwefan sy’n galluogi gwirfoddolwyr Cymraeg i greu cynnwys sain Cymraeg ar gyfer y rheini sydd wedi colli eu golwg, a phrosiect i ddatblygu technoleg a fydd yn helpu siaradwyr Cymraeg sydd mewn perygl o golli eu gallu i siarad i greu lleisiau synthetig personol er mwyn iddynt allu parhau i gyfathrebu yn eu mamiaith.

£300,000 oedd ar gael yn wreiddiol, ond oherwydd safon eithriadol y ceisiadau a ddaeth i law, penderfynwyd cynyddu’r gronfa.

Meddai’r Gweinidog: “Rydyn ni am weld y Gymraeg yn dod yn rhan arferol o fywyd bob dydd fel bod siaradwyr o bob lefel yn teimlo’n hyderus wrth ddefnyddio’r iaith mewn sefyllfaoedd ffurfiol ac anffurfiol. Bydd y prosiectau a gyhoeddwyd heddiw yn ei gwneud hi’n haws i bobl ddefnyddio’r Gymraeg, boed wyneb yn wyneb yn y gymuned ac yn y gweithle neu drwy lwyfannau digidol.
Mae’n galonogol iawn ein bod wedi gorfod cynyddu’r gronfa er mwyn gallu cefnogi’r prosiectau rhagorol a gyflwynwyd i ni. Gwyddom fod cyflawni miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 yn her sylweddol, ac rwy’n falch iawn bod cymaint o sefydliadau a phobl eisiau ymuno â ni wrth i ni fwrw ymlaen â’r dasg hon.”